פרוייקטים

גיוס אשראי מקרן הסיוע לעסקים קטנים - בערבות מדינה

(מחזור שנתי -  עד 22  מיליון ₪)
 
רקע כללי
 
מדינת ישראל, באמצעות מספר בנקים נבחרים (אוצר החייל, בינלאומי ומרכנתיל דיסקונט), מסייעת לעסקים קטנים בקבלת הלוואות בשני מסלולים:

א. הלוואות להון חוזר לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.
ב. הלוואות במסלול השקעות להקמת עסקים חדשים ולהרחבת עסקים קיימים.
ההלוואות יועמדו לעסקים על-פי המלצת גוף בודק  לוועדת אשראי הכוללת נציגי הבנק והמדינה, לאחר שנבדקו נתוני העסק ותכניותיו העתידיות ונמצא כי קיימת הצדקה כלכלית לפעילותו ולסיוע להם במימון בערבות מדינה.
 תנאים מקדימים לקבלת ההלוואה
 
ü      מספר העובדים בעסק לא יעלה על 70.
ü      המחזור השנתי האחרון לא יעלה על 22 מיליון ₪.
ü      אין לעסק חוב לרשויות המס למעט הסדרים מאושרים). חשבונו של העסק אינו מוגבל או מעוקל )
ü      אין לבנק תביעה משפטית נגד העסק.
ü      העסק אינו בכינוס נכסים או בפירוק
ü      במסלול ההשקעות: השקעת הון עצמי בשיעור של 20% מסך תוכנית ההשקעה.
ü      לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו גוף.
 
תנאי ההלוואה:
 
ü      עסק שמחזור המכירות שלו לשנת 2008 היה עד 10 מליון ₪ - יוכל לקבל עד 500,000 ₪ .
ü      עסק שמחזור המכירות שלו לשנת 2008 היה בין 10 מליון ₪ ל 22 מליון ₪ - יוכל לקבל עד 750,000 ₪ .
ü      תקופת ההלוואה - עד חמש שנים (מתוכם תקופת גרייס בת 5 חודשים ועוד 55 תשלומי החזר) .
ü      מסלולי הצמדה - צמודת מדד, שקלית, וצמודת דולר – לפי תנאי שוק.
ביטחונות נדרשים                      :
כ- 70% מהערבות ניתנת על ידי המדינה. הבנקים עשויים לדרוש מהלווים ביטחונות עבור היתרה בהיקף של 25%  עד 30%, (תלוי בבנק). בנוסף לכך, נדרשות ערבויות אישיות של הבעלים.
 
הרכב הבקשה :
 
הבקשה תכלול מספר חלקים:
1. רקע ונתונים כלליים אודות בעלי המניות.
2. רקע ותאור התפתחויות מרכזיות בחיי החברה.
3. נתונים לגבי פעילות החברה: לקוחות, ספקים, עובדים ועוד.
4. דו"חות כספיים לשנים 2005 עד 2008 ( מבוקר ) + נתוני 2009.
5. תחזיות פיננסיות לשלוש שנים הקרובות.
6. דו"חות על תזרימי מזומנים צפויים בשלוש השנים הקרובות.
7. תאור התכניות העתידיות של החברה.
8. מידע אודות פעילות החברה בבנקים.
 
 
הליך הכנת הבקשה
 
באמצעותו שאלון ראשוני, נוכל לבחון – ללא עלות – האם עסקכם עונה על הקריטריונים הבסיסיים ונכלל בקבוצת העסקים הזכאים לסיוע מהקרן כאמור.
 
במידה והתשובה תתברר כחיובית, נמשיך בתהליך איסוף החומר, המידע והמסמכים הרלוונטיים, ועל בסיסם נכין התכנית פיננסית ואת הבקשה כולה – בהתאם לנהלים ודרישות הקרן.   
 
יצוין כי מטרת השאלון הראשוני הינה לבחון היתכנות בלבד לקבלת אשראי ואין בה או בבקשה שתוגש וודאות מלאה או חלקית באשר לאישור או דחיית הבקשה. אישור הבקשה או דחייה כאמור - וכך גם היקף האשראי שיינתן בפועל - מותנים בשיקול דעתם הבלעדי של ועדות האשראי של הקרן ו/או של הבנק המממן ו/או של הגוף הבודק. 
 
 
 
 
 

 
גיוס אשראי מקרן הסיוע לעסקים בינוניים – בערבות מדינה

(מחזור שנתי בין  15-400 מיליון ₪ )
 
 
רקע כללי
הממשלה מזניקה את תוכנית ההאצה הכלכלית. האוצר הקים קרן חדשה בהיקף של 1.3 מיליארד שקל שתכליתה לסייע לעסקים בינוניים בקבלת הלוואות למימון פעילותן שוטפת או להרחבת עסקיהם. עיקרו של הסיוע הינו בהעמדת מרבית הערבויות לבנקים שנבחרו לצורך כך (בנק פועלים, מרכנתיל דיסקונט ואוצר החייל) כנגד הלוואות שיינתנו לעסקים שיימצאו מתאימים.
ההלוואות תועמדנה לעסקים על-פי המלצת גוף בודק (BDI) לוועדת אשראי הכוללת נציגי הבנק והמדינה , לאחר שנבדקו נתוני העסק ותכניותיו העתידיות ונמצא כי קיימת הצדקה כלכלית לפעילותו ולסיוע להם במימון בערבות מדינה.
 
 
תנאים מקדימים לקבלת ההלוואה:
 
ü      עסק שמחזור המכירות השנתי האחרון שלו הוא בין 15-400 מיליון ש"ח.
ü      העסק אינו מוגבל ואין כנגדו או כנגד בעליו עיקולים או תביעות מהמערכת הבנקאית.
ü      העסק אינו מצוי בכינוס / פירוק / הקפאת תהליכים / הסדר נושים.
ü      אין לעסק חובות בלתי מוסדרים לרשויות המס
ü      העסק יחתום על ויתור סודיות לצורך בדיקתו
ü      חתימה על הצהרות והתחייבויות החברה ו/או הבעלים בדגש על איסור משיכת כספים מהחברה עד לפירעון ההלוואה. 
 
תנאי ההלוואה:
 
ü      לעסקים שמחזור המכירות שלהם בשנת הכספים 2008 נע בין 15 מליון ₪ עד 22 מליון ₪ - תינתן הלוואה שלא תעלה על 5% מהמחזור.
ü      לעסקים שמחזור המכירות שלהם בשנת הכספים 2008 נע בין 22 מליון ₪ עד 400 מליון ₪ - תינתן הלוואה שלא תעלה על 8% מהמחזור או 16 מליון ₪ - עפ"י הנמוך.
ü      תקופת ההלוואה -  60חודשים כולל תקופת גרייס בת  11חודשים.
ü      מסלולי הצמדה - צמודת מדד, שקלית, וצמודת דולר – לפי תנאי שוק.
ביטחונות נדרשים
ü      בטחונות מטריאליים עד 25% מגובה ההלוואה. בנוסף - ערבויות אישיות של בעלי העסק  למלוא סכום האשראי. (במידה והבעלים הינו  תאגיד - ימציא העסק ערבות או בטוחה אחרת בהתאם לדרישת הבנק והוועדה) .
ü      בעסקים שאינם תאגיד – גם ערבויות בן / בת זוג למלוא סכום האשראי.
עמלות וריביות 
ü      עמלת בדיקה של הגוף המתאם - 500 ש"ח לבדיקת התוכנית העסקית ( מועבר לחשב הכללי באוצר ).
ü      עמלת העמדת בטוחה בגין ערבות מדינה- עמלה חד פעמית של 0.3% בעת העמדת ההלוואה.  
ü      ריבית - בהתאם לשיקול הבנק.
 
הרכב הבקשה :
 
הבקשה תכלול מספר חלקים:
1. רקע ונתונים כלליים אודות בעלי המניות.
2. רקע ותאור התפתחויות מרכזיות בחיי החברה.
3. נתונים לגבי פעילות החברה: לקוחות, ספקים, עובדים ועוד.
4. דו"חות כספיים לשנים 2006 עד 2007 ( מבוקר ) + נתוני 2008 – 2009.
5. תחזיות פיננסיות לשלוש שנים הקרובות.
6. דו"חות על תזרימי מזומנים צפויים בשלוש השנים הקרובות.
7. תאור התכניות העתידיות של החברה.
8. מידע אודות פעילות החברה בבנקים.
 
הליך הכנת הבקשה
 
באמצעותו שאלון ראשוני, נוכל לבחון – ללא עלות – האם עסקכם עונה על הקריטריונים הבסיסיים ונכלל בקבוצת העסקים הזכאים לסיוע מהקרן כאמור.
 
במידה והתשובה תתברר כחיובית, נמשיך בתהליך איסוף החומר, המידע והמסמכים הרלוונטיים, ועל בסיסם נכין התכנית פיננסית ואת הבקשה כולה – בהתאם לנהלים ודרישות הקרן.   
 
יצוין כי מטרת השאלון הראשוני הינה לבחון היתכנות בלבד לקבלת אשראי ואין בה או בבקשה שתוגש וודאות מלאה או חלקית באשר לאישור או דחיית הבקשה. אישור הבקשה או דחייה כאמור - וכך גם היקף האשראי שיינתן בפועל - מותנים בשיקול דעתם הבלעדי של ועדות האשראי של הקרן ו/או של הבנק המממן ו/או של הגוף הבודק.
 
 
 
לבירורים נוספים ולהעברת החומר ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 03-9418088 או בפקס 03-9418087.
 
 
                                                                                                                                    
 
 
 

 


פרטי החברה
שם החברה
סופרוויזר ניהול כלכלי
כתובת
משה לוי 11, ראשון לציון
איש קשר
דוד בראל
טלפון
03-9418088
פקס
03-9418087
אימייל
hashav@supervisor.co.il

צור קשר דרך האתר

חדשות המפעל